ALGEMENE VOORWAARDEN IB.WORKOUT BV

1. DEFINITIES
IB.WORKOUT BV (hierna: IBW): de partij waarmee u een Overeenkomst sluit betreffende (sport)Activiteiten.

Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)Activiteiten.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen IBW en de Cliënt/deelnemer ter zake van de ‘(sport)Activiteit’.

(Sport)Activiteiten: deze worden workouts genoemd (staat voor Integrale Beroepsvaardheid Workout, wat een combinatie is van verschillende sportieve oefeningen met daarbij beroepsvaardigheden van verschillende hulpverleningsorganisaties als Politie, Koninklijke Marechaussee en Brandweer) die u kunt volgen bij IBW.
Workout betaling: Het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan IB.WORKOUT BV. De workout betaling betaalt u telkens vooraf aan iedere workout en of voor een rittenkaart of abonnement (reeks workouts). Deze rittenkaarten en abonnementen geeft u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die IBW geeft. Waar het in deze voorwaarden over workout betaling gaat, kan er ook rittenkaarten en abonnementen mee bedoeld worden.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als Deelnemer/Cliënt zich bij IBW heeft ingeschreven voor het volgen van een eenmalige IB.workout sessie, een IB groepsworkout, IBW personal training, of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘Activiteit(en)’. Op iedere Activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van IBW) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

3. AANMELDING, INSCHRIJVING EN PLAATSING

3.1 Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging per e-mail en/of via een App en/of bericht via Whatsapp/ Facebook Messenger. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang workout betaling verschuldigd.

3.2 Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door IBW geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en IBW niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. U geeft daarmee onmiddellijk IB.Workout BV toestemming om uw persoonlijke gegeven (lees: NAW gegevens als naam, telefoonnummer, adres etc) op te slaan in de administratie van IB. Workout BV. Daarmee voldoet IB.Workout BV aan de AVG richtlijnen. Indien deze Deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke Activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze Deelnemer bij voorrang geplaatst worden.

3.3 Indien zich naar het oordeel van IBW onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een Activiteit, dan is IBW bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de Deelnemer mocht zijn ontvangen.
3.4 De overeenkomst gesloten met IBW is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

3.5 In geval van een half jaar abonnement/ rittenkaart, wordt het lidmaatschap na de afloop periode omgezet naar een twee maanden lidmaatschap welk na die twee maanden automatisch afloopt.

3.6 Een lidmaatschap loopt op het moment van de eerste genoten ib.workout tot en met het aantal keren wat met de Deelnemer(s) is afgesproken d.m.v. een rittenkaart/ abonnement. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd bij een halfjaar abonnement/ rittenkaart van tenminste één maand voordat het abonnement en of rittenkaart afloopt.

4. BETALINGEN EN WORKOUT BETALING

4.1 Er dient altijd vooraf aan iedere ib workout betaalt te zijn via een Tikkie, door IBW in gebruik genomen App of handmatige overschrijving naar het bankrekening van IBW. Voor de handmatige overschrijving (dit is uitzonderlijk) krijgt de Deelnemer het bankrekening doorgeven.

4.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven is

4.3 IBW bevoegd om het workout betaling te verhogen. De door u gekochte rittenkaarten/ abonnementen die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.

4.4. Prijzen van losse workouts, rittenkaarten en abonnementen van groepslessen (SMALL Group), duo- en personal workouts/ trainingen kunnen tevens verhoogd worden na verloop van tijd indien IBW daarin noodzaak ziet. Deelnemers worden hierover tijdig via de website, persoonlijk, in groepsberichten en of de App geïnformeerd. Indien men rittenkaarten en of abonnementen heeft afgesloten, gaan de prijsverhogingen in na 2 maanden na het verstrijken van het huidige abonnement. Hierdoor kunnen de Deelnemer(s) nog 2 maanden extra profiteren van hun eerder afgesproken tarief.

4.4 In de toekomst kan er mogelijk gebruik gemaakt worden van automatische incasso: Indien de Deelnemers niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 25,00 die IBW in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de Deelnemer.

4.5 Indien op de vervaldatum de verschuldigde vergoeding door toedoen van Deelnemer niet kan worden geïncasseerd of niet aan Dienstverlener is voldaan, is Deelnemer vanaf dat tijdstip in verzuim.

4.6 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

4.7 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

5.1 Door IBW zal via de website en of door IBW in gebruik genomen App bekend maken wanneer de Activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de Activiteit gegeven zal worden. Als Deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de Activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een Activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.

5.2 Indien IBW voor en/of na aanvang van de Activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat zijn om de Activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is IBW bevoegd om te bepalen dat de Activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de Activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door IBW schriftelijk is vermeldt. Restitutie van het workout betaling vanaf het moment dat de Activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat IBW gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

6. HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

6.1 Indien de Activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de Deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de Activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen workout betaling geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier door IBW anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.

6.2 Deelnemer dient te allen tijde minimaal 24 uur van tevoren verhindering van deelname aan een Activiteit te melden bij IBW. Dit kunt u doen door u af te melden voor de Activiteit via de website. Het geld wordt niet gerestitueerd, maar verschoven naar een samen overeengekomen nieuwe datum, tijd en locatie. Indien dit korter dan 24 uur van tevoren geschied verliest Deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. De workout betaling wordt ook dan niet gerestitueerd.

6.3 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven Activiteit of onderdeel daarvan en de Deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is IBW verplicht om de Deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste Activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van IBW, het restitueren van de workout betaling naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal IBW mogen verlangen dat de Deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

6.4 IBW behoudt het recht om deelname aan een Activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is IBW nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde workout betaling vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van IBW ligt.

7. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN IBW

7.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

7.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek/ vragenlijst) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan IBW mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door IBW. IBW zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie volgens de AVG richtlijnen.

7.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de Activiteit onverwijld te melden aan IBW, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.

7.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door Deelnemer.

7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij IBW. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan Activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk. In het geval van een halfjaarlidmaatschap is definitief stopzetten niet mogelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 IBW is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
8.2 IBW is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door IBW, of instructeurs in dienst van IBW, gegeven instructies.

8.3 IBW is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van IBW. Indien IBW aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van IBW genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

8.4 Deelnemer is jegens IBW aansprakelijk wanneer IBW op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door IBW – of instructeurs in dienst van IBW – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient IBW te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

8.5 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. IBW is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een Activiteit.

8.6 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is IBW niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op IBW, aangezien door deelname aan een Activiteit bij IBW slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!

9. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

9.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van IBW opvolgen.

9.2 De Deelnemer zal zich houden aan de zonodig door IBW te geven kledingvoorschriften. De Deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.

9.3 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop IBW de situatie zal beoordelen.

9.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de Deelnemer voor, tijdens of na de Activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) Activiteit(en), zonder dat Deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.

9.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door IBW, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor IBW. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) Activiteit(en) gegeven door IBW.

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met IB.WORKOUT BV aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en IB.WORKOUT BV zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het kantoor van IBW is gevestigd.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 01 Februari 2021